Advertisement:

MacGhostView

MacGhostView 5.2.4 การปรับปรุง

MacGhostView เป็นแอปพลิเคชันสำหรับดูตัวอย่างไฟล์ Postscript และ Encapsulated PostScript และแปลงเป็นรูปแบบอื่น ๆ จะใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง gv (ghostview 3.6.4) และ gs (ghostscript 8.57) ไฟล์หลายไฟล์จะถูกแสดงตัวอย่างในเวลาเดียวกันแต่ละไฟล์จะแสดงในหน้าต่าง...

CMacTeX

CMacTeX 4.3

CMacTeX เป็นชุดบูรณาการของโปรแกรมสำหรับการดำเนินการเท็กซ์บน Macintosh มีอะไรใหม่ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้. โปรแกรม CMacTeX อยู่ในขณะนี้ "ศูนย์ควบคุม" สำหรับการทำงานเท็กซ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดของโปรแกรมที่สำคัญที่มีการเปิดตัวจาก CMacTeX...